ស្តង់ដា
  ចុច​ដើម្បី​ទស្សនា​វីដេអូពីវីមីអូ (Vimeo)
ផ្លិតទឹកកោង
  ចុច​ដើម្បី​ទស្សនា​វីដេអូពីវីមីអូ (Vimeo)
រថយន្តដឹកទំនិញ
  ចុច​ដើម្បី​ទស្សនា​វីដេអូពីវីមីអូ (Vimeo)

ស្តង់ដា

លេខ​ទំនិញ
លេខ​ទំនិញ
ប្រវែង
63 610
610 mm / 24"
63 750
750 mm / 29,5"
85 750
750 mm / 29,5"
ស្តង់ដា
  ចុច​ដើម្បី​ទស្សនា​វីដេអូពីវីមីអូ (Vimeo)

ផ្លិតទឹកកោង

លេខ​ទំនិញ
លេខ​ទំនិញ
ប្រវែង
AT 750
750 mm / 29,5"
AT 800
800 mm / 31,5"
ផ្លិតទឹកកោង Type 1
  ចុច​ដើម្បី​ទស្សនា​វីដេអូពីវីមីអូ (Vimeo)
ផ្លិតទឹកកោង Type 2
  ចុច​ដើម្បី​ទស្សនា​វីដេអូពីវីមីអូ (Vimeo)
ផ្លិតទឹកកោង Type 3
  ចុច​ដើម្បី​ទស្សនា​វីដេអូពីវីមីអូ (Vimeo)
ផ្លិតទឹកកោង Type Champion / Trico / Bosch / Toyota / Honda
  ចុច​ដើម្បី​ទស្សនា​វីដេអូពីវីមីអូ (Vimeo)
ផ្លិតទឹកកោង Type Honda
  ចុច​ដើម្បី​ទស្សនា​វីដេអូពីវីមីអូ (Vimeo)
ផ្លិតទឹកកោង Type China
  ចុច​ដើម្បី​ទស្សនា​វីដេអូពីវីមីអូ (Vimeo)
Valeo (not OEM)
  ចុច​ដើម្បី​ទស្សនា​វីដេអូពីវីមីអូ (Vimeo)

Dyna

លេខ​ទំនិញ
លេខ​ទំនិញ
ប្រវែង
ATDY 700
700 mm / 27,5"
Dyna 1
  ចុច​ដើម្បី​ទស្សនា​វីដេអូពីវីមីអូ (Vimeo)
Dyna 2
  ចុច​ដើម្បី​ទស្សនា​វីដេអូពីវីមីអូ (Vimeo)

Valeo SWF

លេខ​ទំនិញ
លេខ​ទំនិញ
ប្រវែង
90000
710 mm / 28"
Valeo SWF - Visioflex No. 1
  ចុច​ដើម្បី​ទស្សនា​វីដេអូពីវីមីអូ (Vimeo)

Hybrid

លេខ​ទំនិញ
លេខ​ទំនិញ
ប្រវែង
Hybrid 750T
750 mm / 29,5"
Hybrid
  ចុច​ដើម្បី​ទស្សនា​វីដេអូពីវីមីអូ (Vimeo)

រថយន្តដឹកទំនិញ

លេខ​ទំនិញ
លេខ​ទំនិញ
ប្រវែង
63 750
750 mm / 29,5"
85 750
750 mm / 29,5"
85 800
800 mm / 31,5" (Bus)
85 1050
1050 mm / 41,3"
រថយន្តដឹកទំនិញ
  ចុច​ដើម្បី​ទស្សនា​វីដេអូពីវីមីអូ (Vimeo)
Truck, Bus, Commercial Vehicles
  ចុច​ដើម្បី​ទស្សនា​វីដេអូពីវីមីអូ (Vimeo)
រថយន្តដឹកទំនិញ
  ចុច​ដើម្បី​ទស្សនា​វីដេអូពីវីមីអូ (Vimeo)

ស្តង់ដា

លេខ​ទំនិញ
លេខ​ទំនិញ
ប្រវែង
63 610
610 mm / 24"
Rear Traditional
  ចុច​ដើម្បី​ទស្សនា​វីដេអូពីវីមីអូ (Vimeo)

ផ្លិតទឹកកោង

លេខ​ទំនិញ
លេខ​ទំនិញ
ប្រវែង
AT 750
750 mm / 29,5"
ផ្លិតទឹកកោង
  ចុច​ដើម្បី​ទស្សនា​វីដេអូពីវីមីអូ (Vimeo)

រថយន្តអាស៊ី

លេខ​ទំនិញ
លេខ​ទំនិញ
ប្រវែង
AS42
420 mm / 16.5"
Rear Asian
  ចុច​ដើម្បី​ទស្សនា​វីដេអូពីវីមីអូ (Vimeo)

ផ្សេងៗ

លេខ​ទំនិញ
លេខ​ទំនិញ
ប្រវែង
63 610
610 mm / 24"
Specially Metal
  ចុច​ដើម្បី​ទស្សនា​វីដេអូពីវីមីអូ (Vimeo)